Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Panel administracyjny

Panel administracyjny służy uprawnionej osobie do zarządzania bazą danych użytkowników systemu oraz do definiowania procesów biznesowych (zleceń, dokumentów, przepływów) które obsługiwane są w systemie. Definiowanie procesów biznesowych rozumieć można przez budowanie diagramu przepływu dokumentów podobnego do zamieszczonego w poprzednich działach przykładu.

 1. Baza użytkowników

  Baza użytkowników obejmuje m.in. następujące parametry:

  Rola - definiuje uprawnienia użytkownika. Na etapie definicji zlecenia administrator określa w każdym węźle decyzyjnym (stanie zlecenia), użytkownicy należący do których ról będą uprawnieni do wykonania przepływów z tych stanów. Przynależność użytkownika do określonej roli (np. „Handlowiec”) decydować będzie więc o tym, że użytkownik ten będzie osobą decyzyjną w konkretnym stanie (etapie) zlecenia. Przepływ wykonany do tego stanu będzie adresowany do tego użytkownika (lub do wszystkich użytkowników przypisanych do danej roli). Użytkownik ten (lub jeden z użytkowników) będzie jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie przepływu z tego stanu do stanu kolejnego oraz dołączenia wymaganego dokument. Np. użytkownik należący do roli „Dział produkcji” będzie odpowiedzialny za wykonanie przepływu ze stanu „Produkcja partii próbnej” do stanu „Kontrola jakości partii próbnej” oraz dołączenia dokumentu o nazwie „Dokumentacja partii próbnej”. Jeżeli przepływ kierowany był do dowolnego użytkownika z roli, wówczas którykolwiek użytkownik przypisany do danej roli może zrealizować zadanie, zaś do momentu jego zrealizowania zdanie to wyświetlane będzie jako „Do zrobienia” na listach wszystkich użytkowników przypisanych do tej roli.

  Grupa – użytkownicy mogą być przypisywani do dowolnie zdefiniowanych grup. Z grupą nie jest związane żadne dodatkowe uprawnienie (jak to ma miejsce w przypadku roli). W obrębie zleceń przepływy można zdefiniować w taki sposób, by były one adresowane wyłącznie do konkretnej grupy użytkowników (użytkownik musi jednak posiadać również określoną rolę).

  Status zaufania – pozwala wyodrębnić użytkowników o niższym statusie zaufania. Dzięki temu dla takich użytkowników przepływy mogą być zdefiniowane w taki sposób, by wykonanie określonej akcji wymagało jej zatwierdzenia przez przełożonego.

  Użytkownik zewnętrzny – ten status pozwala na wydzielenie użytkowników, którzy nie korzystają bezpośrednio z systemu, ale biorą udział w procesie realizacji zlecenia. Przykładem takiego użytkownika może być kontrahent zewnętrzny bądź zewnętrzny zleceniobiorca, który nie jest pracownikiem firmy. Informacje o wynikach działań takich użytkowników wprowadzane są przez osobę nadzorującą dany etap (stan) zlecenia, przy zachowaniu informacji o osobie, która rzeczywiście wykonała określone czynności. Dla tej grupy użytkowników szczególnie ważne jest wypełnienie pola „adres e-mail”. Użytkownik nadzorujący dany etap zlecenia w imieniu „użytkownika zewnętrznego” może za pośrednictwem systemu wysłać wiadomość pod wskazany adres z prośbą o przesłanie danych koniecznych do wykonania kolejnej akcji (przepływu).

  Oddział – dodatkowe określenie służące do grupowania użytkowników. Ma znaczenie wyłącznie informacyjne.

  Ten sam użytkownik może być przypisany do wielu ról oraz do wielu grup.

  W obrębie zlecenia, czyli procedury biznesowej w firmie, określa się role użytkowników, które są uprawnione do wykonywania określonych przepływów i tym samym generowania przesyłanych dalej dokumentów. Uprawnienie do wykonania określonej akcji w węźle decyzyjnym nie jest przypisane do konkretnego użytkownika, ale do wszystkich użytkowników posiadających określoną rolę.

 2. Definiowanie zleceń (stanów, przepływów i dokumentów)

  Możliwość definiowania zleceń stanowi najważniejszą część panelu administracyjnego. Zleceniem nazywamy zbiór stanów zlecenia wraz z przepływami między tymi stanami oraz z dokumentami, które towarzyszą przepływom. Zleceniem jest więc cały proces biznesowy, który chcemy obsługiwać poprzez system, który to proces można opisać przy pomocy diagramu przedstawionego w sekcji „Opis systemu”. Wprowadzając nowe zlecenie definiuje się osobno dokumenty oraz stany zlecenia (węzły decyzyjne). Do każdego ze stanów zlecenia można przypisać wiele przepływów (możliwych przejść między stanami). Do każdego przepływu może zostać dołączony formularz (dokument), który również jest dowolnie konstruowany przez administratora systemu na podstawie dostępnych pól. Poniższy schemat prezentuje fragment struktury zleceń.

  Zgodnie z powyższym schematem, aby stworzyć zlecenie, konieczne jest zdefiniowanie stanu początkowego oraz każdego innego stanu, w jaki zlecenie może wejść w trakcie realizacji. Następnie można zdefiniować formularze, które użytkownicy będą wypełniali podczas realizacji poszczególnych przepływów (do każdego przepływu może być podpięty inny formularz, ale system dopuszcza również możliwość wykorzystywania tego samego formularza – dokumentu przy różnych przepływach). Na końcu zdefiniowane stany łączy się przepływami – w jednym stanie może być dostępnych wiele przepływów i jednocześnie wiele różnych przepływów może prowadzić do jednego stanu.

  Dokumenty

  Dokumentem jest formularz elektroniczny zawierający listę pól informacyjnych (typu tekstowego, liczbowego, opcji wyboru, daty i godziny). Administrator wprowadza zestaw pól tworząc szablon dokumentu, który będzie wypełniany przez użytkowników systemu w trakcie wykonywania akcji (przepływu) między kolejnymi stanami zlecenia. Przykładem dokumentu może być „faktura”, która będzie zawierała m.in. następujące pola informacyjne: „numer”, „nazwa kontrahenta”, „data wystawienia”, „termin płatności”, „kwota brutto”, itd.

  W ramach dokumentu dla każdego pola określa się następujące parametry:

  • nazwa (opis) pola – informacja tekstowa wyświetlana użytkownikom podczas wprowadzania lub przeglądania dokumentu
  • typ pola – rozróżnia rodzaj prezentowanej informacji. Możliwe opcje to: tekst, liczba, data/godzina, pole jednokrotnego wyboru, pole wielokrotnego wyboru, nagłówek (pole informacyjne, nie służy do wprowadzania danych)
  • komunikat pomocy – podpowiedź wyświetlana użytkownikom podczas wypełniania pola dokumentu w postaci "chmurki podpowiedzi" (hint)
  • pole ukryte – atrybut określający, czy pole ma być wyświetlane wszystkim użytkownikom, czy tylko użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia

  W zależności od typu pola system udostępnia możliwość definiowania dodatkowych parametrów, np.: dla pola liczbowego możemy określić jego wartość minimalną, maksymalną, liczbę miejsc po przecinku czy jednostkę; dla pola tekstowego można określić limit ilości znaków czy ilości linii tekstu (jedna lub wiele), zaś dla pola daty ograniczyć datę w relacji do daty bieżącej (zakaz wprowadzania daty z przeszłości lub z przyszłości) lub w relacji do daty realizacji zlecenia (nie później niż ... / nie wcześniej niż...).

  Podkreślenia wymaga możliwość definiowania w systemie różnego rodzaju słowników, definiowanych z poziomu panelu administracyjnego i wykorzystywanych w formularzach w postaci list wyboru. Takie rozwiązanie pozwala w wielu przypadkach wyeliminować ryzyko pomyłki, która mogłaby zaistnieć w przypadku ręcznego wpisywania wartości do pola.

  Stany zlecenia

  Stanem zlecenia jest pewien etap procesu (węzeł decyzyjny), który wiąże się z konieczną do wykonania akcją przez użytkownika o określonej roli. Użytkownik wykonujący akcję dokonuje przepływu z jednego stanu do stanu kolejnego dołączając określony dokument (nie wszystkie przepływy muszą wymagać wypełnienia dokumentu).

  Osobno definiuje się stany początkowe stanowiące punkty startowe zleceń oraz pozostałe stany będące kolejnymi ogniwami przepływu informacji.

  Dla stanów początkowych wprowadza się:

  • nazwę stanu (nazwa stanu początkowego stanowi jednocześnie „rodzaj zlecenia”)
  • rolę, którą musi posiadać użytkownik, aby mógł zainicjować zlecenie tworząc stan początkowy
  • czy zlecenie powiązane jest kontrahentem zewnętrznym

  Dla pozostałych stanów wprowadza się:

  • nazwę stanu
  • rolę, którą musi posiadać użytkownik, aby mógł wykonać przepływ z tego stanu
  • kolor wyróżniający stan zlecenia w systemie
  • czy zlecenie w tym stanie może być przekazane jednocześnie do więcej niż jednego użytkownika

  Dla każdego stanu zlecenia określa się przepływy, czyli możliwe ścieżki przejścia do stanu kolejnego. Każdy stan może prowadzić do kilku różnych stanów.

  Przepływy

  Przepływem jest każda zmiana stanu zlecenia wykonana przez użytkownika systemu. Dla każdego stanu zlecenia wprowadza się możliwe do wykonania przepływy z tego stanu.

  Definiując przepływ wprowadza się następujące informacje:

  • opis (informacja tekstowa)
  • czy przepływ może zostać wykonany wyłącznie przez zaufanego użytkownika, wyłącznie przez niezaufanego czy przez wszystkich użytkowników
  • czy wraz z dokonaniem przepływu wymagane jest wypełnienie dokumentu
  • wskazanie dokumentu, który powinien zostać wypełniony wraz z wykonaniem tego przepływu
  • wskazanie kolejnego stanu, do którego przejdzie zlecenie po wykonaniu tego przepływu
  • czy przepływ może zostać wykonany wielokrotnie przez jednego użytkownika w tym samym zleceniu
  • czy przepływ ma funkcjonować w systemie jako wyróżniony (oznaczony migającym wykrzyknikiem)
  • jaki użytkownik w kontekście grupy może zostać odbiorcą zlecenia w kolejnym stanie (dowolny, wyłącznie z własnej grupy, wyłącznie z własnej grupy lub nie przypisany do żadnej grupy)
  • czy domyślnym odbiorcą zlecenia w kolejnym stanie powinna być osoba, która już brała udział w tym zleceniu (dokonała już przepływu w jednym z poprzednich stanów)

  Gdy dla danego stanu nie zostanie zdefiniowany żaden przepływ, należy oznaczyć go jako koniec zlecenia.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].